Podmínky zápočtu a zkoušky

  1. Aktivní účast na seminářích. Student může mít maximálně dvě absence. Další absence musí být podložená závažnými zdravotními nebo rodinnými důvody, náležitě doloženými, a je na zvážení vyučujícím. Vyšší počet absencí vylučuje možnost získat zápočet.
  2. Napsat dva průběžné testy během semestru a v součtu obou získat minimálně 70 % bodů. V případě, že student 70 % za oba testy nedosáhne, je na konci semestru nutné absolvovat zápočtový test z učiva celého semestru. Na zápočtový test má student celkem tři pokusy.
  3. Termíny všech testů určuje lektor, student je povinen se na test dostavit. Omluvy se přijímají pouze ze závažných důvodů (viz bod 1).
  4. Tři pozdní příchody na seminář (15 minut a víc) se počítají jako jedna absence.
  5. Student musí získat zápočet za zimní semestr do konce zkouškového období následujícího po zimním semestru. Bez tohoto zápočtu nemůže pokračovat ve výuce v letním semestru.
  6. Student musí splnit podmínky k udělení zápočtu nejpozději den před vykonáním zkoušky.
  7. Student se ke zkoušce dostaví vždy včas a s indexem. Bez indexu má vyučující právo studenta nezkoušet.
Vydáno: 4. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Kamila Škachová